Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


Cananga.']              FLOJIA INDICA.                  129

reticulatis, 4-0 poll, longa, l-2 lata, petiole vix 2 lineas lougo. Pedwtculi oppo-
sitifolii, validi, lignosi (rarius elongati, fpliosi, vix hamati). Pedlcelli -i-pollicares,
fulvo-pubesecntcs, "bractea. ob longa suffulti et basj bvacteolis pluribus distich is squa-
mscformibus muniti. Scpcrta acuminatzi, extus dense fusco-tbmcntosa. Pet aid cm-
namomea, tomcntosa ; extenora V-j ifoll. longa, crasse coriacea, medio dorso obscure
carinata; infer iora polliccm longa, subconformia. Oenria numcrosa, dense villo^a,
stylo subulate npiculata. Toms vix convexns, in fructu subglobosus, fuse o-t omen to -
sus, cicatricibus pluribus magnis notatus. Cordelia gi'anulata, strigoso-tomcntosa,
f-1 poll, longa.
3. A. caudatus (Wall. Cat. 6417 !) ; foliis oblongo-lanccolatis
basi acutis in acumen longum obtusum abruptc ncuminatis utrinque
glaberrimis, pctalorum lamina plana e basi quadrata anguste lineari.
HAB, In montibus Silhetj.JFaM./ (v. s. in Herb. Soc. Linn)
Frutex altc scandens. Ramuli rugulosi, cortice atro-fusco ; partes novellte fusco-
puberulcc. Folia 3-5 poll, longa, l-|-2 lata, petiolo bilinear], tenuiter coriaceaj
utrinque lucida. Pedunculi normales, pluriflori. Sepala acuta. Petala \% poll.
longa, fusco-strigosa, inter se fere confonnia ; inteiiora paullo angustiora.
4. A. Burmannicus (Alpb. DC. Mem. 36); foliis oblongis in
acumen gyacile productis subtus rufo-hirsutulis, pctalorum laminis tri-
quetris filiformibus subulatis cinereo-pubescentibus. WalL Cat. 6418!
HAB. Ava, Wall.! Mergui, Griffit7i!(v. s.}
Fnttex scandens, ramulis striatulis pubcscentibus, cortiee fnsco j partes novella*
dense fusco-tomentossc. Folia oblouga, utrinque ncutiuscula, vel lauceolata, acumine
obtuso, membranacca, 3-7 poll, longa, l-2 lata, petiolo vix 2 liacas longo, supra
prfeter costam pubesccntem glabra, subtus pilis brevibus Inxis prccsertiui secus cos-
tarn ncrvosque hirsuta. PedvncttK oblique oppositifolii, rufo-pubescentes, ])lerumque
uniilori.' Petala fere tit in A* suaveohnte, sed lamina triquetra. Carpella obovato-
oblonga, glabriuscula, atro-fosca, f poll, longa.
5. A. suaveolens (Blume, PL Java?, Anon. 62. t. 30, 31 D);. fo-
liis oblougo-lanceolatis acuminatis basi acutis utrinque glabris, petalo-
ruin laminis elongatis cylindricis, carpellis oblongis. Wall. Cat. 6416 !
Unona suaveolens, Blume t Bljdr. 17. RuwpJi. Amb. v. t. 14.
HAB. In sylvis densis Silliet, Wall.!; in Malaya ad Penansr. Wall.!
et Malacca, OriJfJ (t?. v.)
DISTRIB. Per totum avchipelagum Malay anum ct insulas Moluccas
et Philippinas, Blume, Cuming, etc.
J?rutcx alte scandens. Rfimuli rugosi, striati, atro-fusci, glabri, juniores Iroyigati,
pilis scriceis puberuli. Folia' tenuiter coriacca, lucida, glaberrima> subtus pallidiora,,
secus costam pubescentia, dcmumglabra, junioraadpressc sericea, 3-5 poll, longa, 1-1 
lata, petiolo vix -poll. Pedunculi vaudi, lignosi, uncinati, versus apicem strigoso-
pilpsi, multiflori. Flores in fasciculos plurifloros congest!, "bracteis subulatis cito deci-
duis suffulti, flavidi, suaveolentes, \ poll longi.
15. CANATJGA, Bumpli. (non Aublet).
Sepala 3. Petala 6, eest. aperta, biserialia, longa, linearia, sequalta.
Stamina numerosa, linearia, connective ultra antberas dorsales in pro-
cessum carnosum ovptum acutum producto. Torus convexiusculus,
medio subconcavus. Ooaria oblonga, in stylum anguste oblongum